راه ماندگاری

کمک به تقویت حافظه ،راهکار تقویت حافظه

خنده فراموش نشود! خنده تمایل به یادگیری و یاد‌ سپاری‌ را برمی‌انگیزد،خلاقیت و خود نظم‌دهی‌ را‌ افزایش‌ می‌دهد. خنده موجب حالت مثبت قدرتمند ذهن می‌شود.خنده‌ نقش‌ حمایتی وتقویتی را بر روی مغز و بدن ایفا می‌کند. از آنجا‌ که‌ اشتغال‌ ذهنی و اضطراب از موانعیادگیری بـه شـمار می‌رود از این‌رو‌ خندیدن درابتدای مـطالعه بـاعث ایجاد آرامش فکری می‌شودو فرایند یادگیری را آسان می‌کند. از ایـن‌رو،تمرین خـنده‌ بـه‌ فواصل‌ زمانی در روزباعث می‌شود اکسیژن بیشتری به مغز برسد و با آزادشـدن هـورمون‌های انرژی‌زا‌ در‌ بدن،فرد احساسآرامش بیشتری کند. بدن ما به طور طبیعی مجهز به مواد شیمیایی ضد دردی است که در صورت لزوم برای تخفیف درد از مغز آزاد می‌شود و آندروفین نام دارد.خـندیدنباعث افـزایش ترشح‌ این‌ مواد‌ می‌شود.

شما هنوز وارد حساب کاربری خود نشده اید

کاربر گرامی؛ برای فعالیت در سایت، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری / عضویت
عنوان دیالوگ در اینجا قرار می گیرد

متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد. متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.