زنان سرپرست خانوار برای استفاده از خدمات سازمان بهزیستی و دریافت مستمری به بهزیستی شهرستان مربوطه مراجعه کنند. منطقه شمال تهران، بهزیستی شهرستان شمیرانات، در منظقه مرکزی، غرب و شرق، بهزیستی شهرستان تهران و در منطقه جنوب تهران به بهزیستی شهرستان ری مراجعه کنند. در سایر شهرستان های استان تهران نیز بهزیستی شهرستان به درخواست‌ها رسید گی می کند.
همراه داشتن مدارکی نظیر طلاق نامه، گواهی فوت همسر، کپی از تمامی صفحات شناسنامه خود و فرزندان تحت تکفل در زمان مراجعه به بهزیستی شهرستان مربوطه الزامی است.
همچنین در صورت مستأجر بودن، ضروری است کپی اجاره نامه به بهزیستی شهرستان ارائه شود.
بعد از اخذ مدارک، بهزیستی شهرستان از کمیته امداد و تأمین اجتماعی، عدم برخورداری متقاضی از خدمات این سازمان ها را استعلام می کند و با تهیه گزارش توسط مددکار از منزل زن سرپرست خانوار در زمانی میان یک تا دو ماه مستمری برقرار می شود.
مبلغ مستمری برای زنان بدون فرزند، 32 هزار تومان، تا دو نفر 37 هزار تومان، خانواده سه نفره 44 هزار تومان، تا 4 نفر 50 و خانواده های 5 نفر به بالا ماهیانه مبلغ 60 هزار تومان مستمری دریافت می کنند.
منبع : سایت بهزیستی
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________