راه ماندگاری

قوانین مرتبط با کارتن خوابی در ایران

از سلسله مقالات کارتن خوابی

قوانین مرتبط با کارتن خوابی در ایران

آیین نامه ساماندهی متكدیان

شورای عالی اداری در هشتاد و دومین جلسه خود درمورخ 1378/2/25 آیین نامه ساماندهی افراد بی خانمان و ولگرد و متكدی را به تصویب رسانده و ابلاغ كرده است كه متن آن به شرح ذیل می باشد:


ماده 1
تعاریف و اصطلاحات به كار رفته در این مصوبه به قرار زیر است:
الف – مجتمع اردوگاهی: محلی است كه زیر نظر فرمانداری در شهر های بزرگ تشكیل می شود و مسؤولیت نگاهداری موقت، شناسایی وضعیت، گروه بندی و تعیین تكلیف افراد موضوع این مصوبه را به عهده دارد.
ب – افراد مشمول مصوبه، عبارتند از افراد معلول و ناتوان (اعم از جسمی و ذهنی) بی سرپرست مجهول الهویه، در راه مانده، گمشده، متواری، افراد نیازمند غیر حرفه ای، متكدیان و ولگردان حرفه ای.
ج – شهرهای بزرگ: شهرهایی كه مطابق آخرین سرشماری مركز آمار ایران بیش از پانصد هزار نفر جمعیت داشته باشد.
تبصره: شهرهایی كه طبق سرشماری یاد شده بین 200 تا 500 هزار نفر جمعیت دارند با نظر استاندار و حسب شرایط محلی مشمول این تعریف خواهند بود.

ماده 2
در هر یك از شهرهای بزرگ، نسبت به ایجاد مجتمع اردوگاهی اقدام خواهد شد و سازمان های مسؤول (دادگستری استان، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، كمیتة امداد امام خمینی (ره)، ادارة كار وامور اجتماعی و شهرداری) نمایندة تام الاختیار خود را به مجتمع های مزبور برای انجام وظایف دستگاه متبوع معرفی خواهند كرد.
تبصره: تامین محل و امكانات و تجهیزات اولیة مورد نیاز اردوگاه از طریق شهرداری صورت خواهد گرفت و در صورت ضرورت به تشخیص استاندار، از سایر امكانات و اعتبارات استان نیز استفاده خواهد شد. اعتبارات مورد نیاز مجتمع های اردوگاهی از محل بودجة عمومی و كمك های مردمی تامین خواهد شد.

ماده 3
شهرداری موظف است نسبت به شناسایی و جمع آوری و تحویل افراد موضوع این مصوبه به مجتمع اردوگاهی اقدام نمایند. نیروی انتظامی در این مورد همكاری لازم را با شهرداری به عمل خواهد آورد.

ماده 4
مسؤول مجتمع اردوگاهی توسط فرماندار تعیین می شود. مجتمع اردوگاهی مكلف است پس از تحویل گرفتن افراد موضوع این مصوبه، نسبت به نگهداری موقت، شناسایی وضعیت و طبقه بندی آن ها در یكی از گروه های زیر اقدام نمایند:
الف – افراد متهم به ارتكاب جرم، اعم از متكدیان و ولگردان حرفه ای. 
ب – افراد بی سرپرست و مجهول الهویه 
ج – افراد گمشده در راه مانده و متواری 
د – افراد معلول و ناتوان (اعم از جسمی و ذهنی و ...) 
هـ - افراد نیازمند غیر حرفه ای

ماده5
چنانچه صدور قرار یا رای قضایی برای هر یك از افراد موضوع این مصوبه ضرورت داشته باشد، مسوولیت امر بر عهدة دادگستری استان (دادگاه) است. دادگستری استان می تواند نسبت به تعیین قاضی مستقر در مجتمع اردوگای به منظور تسریع در رسیدگی اقدام نماید.

ماده 6
سازمان بهزیستی موظف است افراد بی سرپرست ، ناتوان و معلول و سالمندان نیازمند را تحویل بگیرد و در اماكن مناسب نگهداری نماید و تحت آموزش قرار دهد. هم چنین پوشش های حمایتی لازم را تا ایجاد شرایط و زمینة مناسب برای بازگشت آنان به زندگی عادی ایجاد نماید.

ماده 7
كمیتة امداد خمینی (ره) موظف است ضمن هماهنگی با مسؤول مجتمع اردوگاهی، پوشش حمایتی و هدایتی لازم را برای افراد نیازمند، گمشده، متواری و درمانده برقرار كند و شرایط و زمینة بازگشت آنان به زندگی عادی را فراهم نماید.

ماده 8
وزارت كار و امور اجتماعی موظف است افراد مستعد و دارای توان كار موضوع این مصوبه را كه از طرف مجتمع اردوگاهی و یا كمیتة امداد امام (ره)، بهزیستی و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی معرفی می گردند، به طور رایگان تحت پوشش آموزش های فنی و حرفه ای مناسب قرار دهد و جهت تامین اشتغال متكدیانی كه دوره های مربوط را طی نموده اند، برنامه ریزی های اجرایی لازم را از طریق مراكز كاریابی و صندوق فرصت های شغلی به عمل آورد.

ماده 9
افراد موضوع این مصوبه در صورتی كه پس از انجام اقدامات پیش بینی شده در موارد (6 و 7و8( به تكدی بپردازند، پس از جمع آوری به عنوان متهم جهت تعیین تكلیف در اختیار مراجع قضائی قرار خواهند گرفت.

ماده 10
وزارت كشور موظف است نظام آماری متمركز ثبت و دستیابی به هنگام به سوابق متكدیان را ایجاد و تصدی نماید. نیروی انتظامی و دیگر دستگاه های مسؤول موظفند اطلاعات مورد نیاز وزارت كشور را براساس ضوابطی كه آن وزارتخانه ابلاغ می نماید در اختیار وزارت كشور قرار دهند.

ماده 11
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور توجیه و آشنایی جامعه با تبعات مختلف تكدی و جلب مشاركت مردم در مبارزه با این پدیده و نیز معرفی تجربه های موفق مردمی، برنامه ریزی و اقدامات لازم را انجام دهد.

ماده 12
سازمان برنامه و بودجه موظف است برای تامین اعتبارات مورد نیاز اجرای طرح، اقدام لازم به عمل آورد.

ماده 13
به منظور پیگیری، ایجاد هماهنگی و نظارت براجرای این مصوبه ، ستادی در هر استان با مسؤولیت معاون سیاسی – امنیتی استاندار و عضویت فرماندار شهرستان محل استقرار مجتمع، رئیس سازمان برنامه و بودجه، شهردار مركز استان، مدیر كل كار و امور اجتماعی، رئیس مركز صدا و سیما، فرماندة نیروی انتظامی منطقه، مدیر كل بهزیستی، سرپرست كمیته امداد امام خمینی (ره) و رئیس دادگسترای استان تشكیل می گردد. تصمیمات ستاد بعد از تایید استاندار برای دستگاه های اجرایی مربوط لازم الاجرا است.
تبصره: ستاد فعالیت موسسات خیریه و كمك های مردمی را با محوریت كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، به منظور عدم پرداخت مستقیم به متكدیان، ساماندهی نموده در راستای پیشگیری از این ناهنجاری اجتماعی اقدام تبلیغی و ارشادی لازم را برنامه ریزی خواهد نمود.

ماده 14
وظایف دستگاه ها در مبارزه با تكدی و رسیدگی به افراد موضوع این مصوبه در سایر شهرها به ترتیبی است كه در این مصوبه تعیین شده است و صرفا انجام وظایف مقرر در مورد مجتمع اردوگاهی بر عهدة مجتمع نزدیك ترین شهر بزرگ استان است.

ماده 15
وزارت كشور مسؤول اجرای این مصوبه است و گزارش های لازم را در دوره های زمانی شش ماهه به هیات وزیران و دبیرخانه شورای عالی اداری ارائه خواهد نمود(موسوی چلک، 1391).

اخبار مرتبط با کارتن خوابی

شما هنوز وارد حساب کاربری خود نشده اید

کاربر گرامی؛ برای فعالیت در سایت، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری / عضویت
عنوان دیالوگ در اینجا قرار می گیرد

متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد. متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.